informatie voor overheden en instanties

Om de komende jaren ons culturele erfgoed op een verantwoorde wijze voor de toekomst veilig te stellen zijn de kennis en vaardigheden van restauratie hard nodig. Overheid en bedrijfsleven hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat overdracht van kennis en ervaring in de restauratie wordt voortgezet.

Doel
Stichting Restauratie Opleidingsprojecten (ROP) Nederland heeft de volgende doelstellingen:

 1. het op peil houden van het aantal vaklieden in de restauratie, waaronder timmerlieden, metselaars, dakdekkers, schilders en andere gespecialiseerde
  beroepen, ten behoeve van het herstel en de instandhouding van monumentale gebouwen in Nederland;
 2. het behouden, ontwikkelen, stimuleren en mede uitvoeren van opleidingen in de restauratie om daarmee het vakmanschap in de restauratiesector te behouden en de kwaliteit van de vaklieden te versterken;
 3. het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod binnen het restauratievakgebied;
 4. het initiëren, ontwikkelen en in stand houden van een landelijk netwerk gericht op:
  – het bevorderen van leer-werkplekken in de restauratie- en
  herbestemmingssector;
  – het bevorderen van de instroom en de doorstroming van restauratieleerlingen;
  – een kwalitatieve uitvoering van restauratie- en herbestemmingsprojecten door gekwalificeerde bedrijven met inzet van gekwalificeerde leermeesters;
 5. het uitwisselen van kennis en kunde op het gebied van de restauratieopleidingen;
 6. het verrichten en bevorderen van alle verdere activiteiten, die met het
  vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
  kunnen zijn.

 

Structuur
ROP Nederland is een stichting, waarin de vijf regionale ROP’s zijn vertegenwoordigd. Die vijf ROP-regio’s zijn: replica rolex sea dweller watches
– ROP Noord-Nederland: Groningen, Fryslân en Drenthe
– ROP Oost / RIBO: Overijssel en Flevoland
– ROP Midden West: Utrecht en Noord-Holland
– ROP Zuid West: Zuid-Holland en Zeeland
– ROP Zuid / Stichting Behoud Monumenten Brabant: Noord-Brabant en Limburg.

De regionale ROP’s zijn op verschillende wijze georganiseerd. Soms zijn ze ingebed in een grotere organisatie, die verschillende werkzaamheden uitvoert. Zo wordt ROP-Zuid aangestuurd vanuit Stichting Behoud Monumenten Brabant. Deze organisatie was de afgelopen drie jaren ook de projectverantwoordelijke van het Interregproject Revivak
(Revival vakmanschap). ROP Oost valt onder de stichting RIBO (Scholing, Restauratie en Innovatie in de bouw in Overijssel). ROP Noord-Nederland, ROP MiddenWest en ROP ZuidWest zijn zelfstandige stichtingen. 

Position Paper ROP NL
Door het bestuur van Stichting ROP NL is, na afstemming met de regionale ROP’s, een visiedocument en Position Paper opgesteld. Daarin wordt nog meer dan voorheen het werken in de regio centraal gesteld. Daar ligt ook de kracht van ROP NL als makelaar en verbinder tussen de leerlingen en de verschillende stakeholders die actief zijn op het gebied van vakmanschapsbevordering en vakmanschapsopleidingen. Verderop kunt u het complete document lezen.

Financiering
ROP Nederland wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het ministerie van OCW, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid en de provincies Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Voor 2022 heeft ROP NL de volgende taken c.q. kernactiviteiten geformuleerd:

 1. het verbeteren van de infrastructuur voor restauratievakmanschap;
 2. het realiseren van leer-werkplekken in de restauratie gericht op een zo groot
  mogelijke instroom van leerlingen, zij-instromers en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt inclusief statushouders;
 3. het vergroten van de belangstelling en waardering voor het vakmanschap in de restauratiesector; promotie van vakmanschapsopleidingen;
 4. het bevorderen van de instroom van restauratieleerlingen;
 5. het bevorderen van het gebruik van innovatieve technieken binnen
  vakmanschapsopleidingen; het bevorderen van productvernieuwing binnen het ambachtelijk werk.

Het complete werkplan kunt u verderop bekijken.

Adres
Stichting ROP Nederland

Markt 9
4931 BR Geertruidenberg

Bestuurlijk secretaris
drs. Harrie Maas
telefoon (0162) 511 833
e-mail   h.maas@monumentenhuisbrabant.nl

 

 

Meer over samenwerkingen

Veelgestelde vragen

1. Wat kan een gemeente bijdragen aan het realiseren van leer-werkplaatsen?

Via de subsidievoorwaarden en vergunningverlening kan een gemeente nadere eisen stellen, ook op het gebied van realiseren van leer-werkplaatsen.

2. Wat kan de gemeente doen op het gebied van vakmanschapsbevordering?

Via Open Monumentendag kan de gemeente de belangstelling voor monumenten en restauratievakmanschap promoten.

3. Kan een gemeente een bijdrage leveren aan het bevorderen van de restauratie kwaliteit?

Ja, dit kan door restauratiewerk uit te laten voeren door gekwalificeerde restauratiebedrijven met leermeesters.

Rapportages en documenten

Onderstaand treft u de rapportages aan van Stichting ROP NL.

Meer informatie voor…

BENIEUWD NAAR DE PROJECTEN VAN ROP?

Bekijk praktijkvoorbeelden