rop-nederland.nl

Disclaimer

U hebt het recht om de informatie op www.rop-nederland.nl te raadplegen en gebruik te maken van de beschikbare data. Bij reproductie van informatie van de site dient u steeds de bron te vermelden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van www.rop-nederland.nl kan een inbreuk op intellectuele rechten en publicatierechten opleveren waarvoor de vereniging betrokkene aansprakelijk zal stellen,

Bij het ontwikkelen en het onderhoud van www.rop-nederland.nl wordt alle zorg besteed aan een actueel en toegankelijk aanbod van de informatie. De content van de site wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. ROP Nederland kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De links naar andere websites houden geen instemming met de inhoud van de betreffende sites in. De links worden u slechts ter informatie aangeboden.

www.rop-nederland.nl maakt voor deze site gebruik van Joomla Open Source CMS.

©  Vereniging ROP Nederland Amersfoort, 2013